Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image
Δοκοί Γεφυρών image

Στη γεφυροποιία πολλές φορές, λόγω συγκεκριμένων γεωμετρικών δεδομένων (μεγάλη απόσταση στάθμης καταστρώματος από το έδαφος) ή λόγω αυστηρού χρονοδιαγράμματος, επιλέγεται η προκατασκευή ως τρόπος κατασκευής του καταστρώματος. Έτσι, παράγονται προκατασκευασμένες, κατά βάση προεντεταμένες, δοκοί, οι οποίες τοποθετούνται επί των βάθρων. Η σύνδεση των δοκών, και η μεταξύ τους συνεργασία, πραγματοποιείται με την προσθήκη προπλακών, την επί τόπου σκυροδετούμενη πλάκα κυκλοφορίας και τις διαδοκίδες.

Η ΠΡΟΚΕΛ Α.Ε. ειδικεύεται στην παραγωγή, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων δοκών γεφυρών, με συμμετοχή στην κατασκευή περισσότερων από 10 γεφυρών και τη διάθεση πάνω από 200 δοκών.

Η συνηθέστερη διατομή των δοκών είναι τύπου I, με ύψος που κυμαίνεται μεταξύ 0,90και 2,00m, χωρίς να εκλείπουν και εξαιρέσεις αυτών των διαστάσεων. Η απαίτηση ευθύγραμμης προέντασης ικανοποιείται σε 2 κλίνες προέντασης μήκους 120 και 100m. Αν η μελέτη υποδεικνύει χρήση καμπυλωμένων τενόντων, αυτή πραγματοποιείται υπό τη μορφή της μετέντασης,στις 8 εξωτερικές, κατάλληλα διαμορφωμένες πίστες. Η παραγωγή βελτιστοποιείται χάρη στο έμπειρο εργατικό δυναμικό, τα 12 στρέμματα εξωτερικού χώρου αποθήκευσης και του ιδιόκτητου κινητού γερανού, ανυψωτικής ικανότητας 70tn.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Όπλιση: συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες
  • Άνοιγμα: 10 – 40m
  • Ύψος διατομής: έως 2,6m
  • Οικονομία ικριωμάτων επί τόπου
  • Ταχύτητα κατασκευής
  • Ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας στοιχεία
  • Μεγάλη παραγωγική δυνατότητα