Προκατασκευασμένες δοκοί έδρασης γερανογέφυρας από την ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατ γερανοδοκοί της ΠΡΟΚΕΛ ρυθμίζουν την παραλαβή και μεταφορά σημαντικών δυνάμεων σε βιομηχανικά κτίρια με γερανογέφυρες
Προκατασκευή γερανοδοκών από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ
Προκατασκευασμένες δοκοί έδρασης γερανογέφυρας από την ΠΡΟΚΕΛ
Οι προκατ γερανοδοκοί της ΠΡΟΚΕΛ ρυθμίζουν την παραλαβή και μεταφορά σημαντικών δυνάμεων σε βιομηχανικά κτίρια με γερανογέφυρες
Προκατασκευή γερανοδοκών από την ΠΡΟΚΕΛ ΑΕ

Όταν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη γερανογεφυρών σε ένα βιομηχανικό κτίριο, τότε τίθεται το θέμα της ασφαλούς παραλαβής και μεταφοράς των σημαντικών δυνάμεων που προκύπτουν από τη χρήση τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τις προκατασκευασμένες δοκούς έδρασης γερανογέφυρας. Οι προκατασκευασμένες δοκοί αυτοί, ανάλογα με τον κάνναβο των υποστυλωμάτων και το είδος της γερανογέφυρας, είναι  συμβατικά οπλισμένες ή προεντεταμένες. Η συνήθης διατομή τους είναι ορθογωνική, καταλλήλων διαστάσεων, ενώ συχνά υλοποιούνται με απότμηση στις άκρες, για λόγους οικονομίας ύψους. Ειδικά μεταλλικά στοιχεία (λάμες) ενσωματώνονται στην άνω επιφάνειά τους για τη μετέπειτα εγκατάσταση της τροχιάς κύλισης της γερανογέφυρας. Οι γερανοδοκοί εδράζονται σε βραχείς προβόλους (φουρούσια) υποστυλωμάτων, και η σύνδεση αυτή εξασφαλίζεται με βλήτρα και ειδικά μεταλλικά αγκύρια.