Με μια πλήρως τυποποιημένη διαδικασία παράγονται προκατασκευασμένα κανάλια για τη διέλευση καλωδιώσεων στα σιδηροδρομικά έργα. Το προϊόν, που χωρίζεται σε κυρίως σώμα και καπάκι, συντίθεται σε ειδική μηχανή παραγωγής καναλιών και φρεατίων και με τη μεσολάβηση περιτυλικτικής μηχανής αποθηκεύεται σε παλέτες και είναι έτοιμο προς διάθεση.