Προκατασκευασμένες πλάκες διέλευσης βαρέων οχημάτων ΠΡΟΚΕΛ
Τα μεταλλικά πλαίσια υπόκεινται σε εν θερμό γαλβάνισμα πριν λειτουργήσουν σαν καλούπι για τη σκυροδέτηση των προκατ πλακών ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ πλάκες διέλευσης βαρέων οχημάτων για περιοχές όπως μηχανοστάσια, λεβητοστάσια
Οι προκατ πλάκες διέλευσης βαρέων οχημάτων ΠΡΟΚΕΛ φέρουν με ασφάλεια τα απαιτούμενα ωφέλιμα φορτία
Προκατασκευασμένες πλάκες διέλευσης βαρέων οχημάτων ΠΡΟΚΕΛ
Τα μεταλλικά πλαίσια υπόκεινται σε εν θερμό γαλβάνισμα πριν λειτουργήσουν σαν καλούπι για τη σκυροδέτηση των προκατ πλακών ΠΡΟΚΕΛ
Προκατ πλάκες διέλευσης βαρέων οχημάτων για περιοχές όπως μηχανοστάσια, λεβητοστάσια
Οι προκατ πλάκες διέλευσης βαρέων οχημάτων ΠΡΟΚΕΛ φέρουν με ασφάλεια τα απαιτούμενα ωφέλιμα φορτία

Πρόκειται για προκατασκευασμένες πλάκες που είναι ενσωματωμένες σε μεταλλικά πλαίσια, η σύνδεση με τα οποία πραγματοποιείται με κατάλληλα διχάγγιστρα (τζινέτια). Τα μεταλλικά πλαίσια υπόκεινται σε εν θερμό γαλβάνισμα πριν λειτουργήσουν σαν καλούπι για τη σκυροδέτηση των πλακών. Βρίσκουν εφαρμογή σε ηλεκτρολογικά κανάλια και σε κανάλια σωληνώσεων σε περιοχές όπως μηχανοστάσια, λεβητοστάσια κ.α. Όπου υφίσταται διέλευση οχημάτων βαρέως τύπου, το πάχος και ο οπλισμός της πλάκας αυξάνονται κατάλληλα, ώστε να φέρουν με ασφάλεια τα απαιτούμενα ωφέλιμα φορτία.