Προπλάκες image
Προπλάκες image
Προπλάκες image
Προπλάκες image
Προπλάκες image
Προπλάκες image
Προπλάκες image
Προπλάκες image

Οι προκατασκευασμένες πρόπλακες αποτελούν επιφανειακό δομικό στοιχείο που χρησιμοποιείται στη διαμόρφωση δαπέδων κτιριακών έργων κάθε είδους και διαφόρων υλικών δόμησης (Ο/Σ, Μεταλλικά, Φέρουσα Τοιχοποιία). Επιπλέον, απολαμβάνουν ευρείας χρήσης στη γεφυροποιία, αποτελώντας τμήμα του καταστρώματος. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ενίσχυση του στατικού ύψους της πλάκας ενσωματώνονται στις πρόπλακες κατάλληλοι συνδετήρες (φουρκέτες) για τη σύνδεσή τους με το χυτό επί τόπου σκυρόδεμα. Η εν λόγω σύνδεση δύναται να γίνει και με ενσωματούμενο οπλισμό τύπου lattice girder.

Πλεονεκτήματα και προδιαγραφές:

  • Άνοιγμα: έως8m
  • Ύψος: 8 – 15cm
  • Πλάτος: έως 3m
  • Ταχύτητα κατασκευής – λειτουργούν ως ξυλότυπος για το χυτό
  • Μείωση εργατικών εργοταξίου
  • Δυνατότητα διάνοιξης οπών