Γέφυρα Β272 Οδοντωτού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για την κατασκευή της ανωδομής της γέφυρας Οδοντωτού, στο τμήμα Κορίνθου – Πάτρας, παρήχθησαν, μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν 10 προεντεταμένες δοκοί, μήκους 28m. Στις ιδιαιτερότητες των δοκών συγκαταλέγονται ότι κατασκευάστηκαν ανισοϋψείς κατά πλάτος, δημιουργώντας ουσιαστικά την επίκλιση του τελικού οδοστρώματος και ότι οι ακραίες δοκοί είχαν ενσωματωμένο τον κύριο οπλισμό προβόλου για τα πλευρικά πεζοδρόμια που σκυροδετήθηκαν μεταγενέστερα .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Αυτοκινητόδρομος Α.Ε

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Γέφυρα Β272 (Γ.Ε 28, ΧΘ: 75+025.73 ΚΜ)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2014