ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Β’ Φάση cover image

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Β’ Φάση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευή,που βρίσκεται στο εσωτερικό του ΠΨ και στηρίζει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αποτελείται από ένα εκτεταμένο σύστημα ειδικών προκατασκευασμένων υποστυλωμάτων και δοκών διαφόρων τύπων. Οι στύλοι, μέγιστου ύψους 14μ, φέρουν στο άνω μέρος τους ειδική διαπλάτυνση (κεφαλή), κατάλληλης διαμόρφωσης με εσοχές, για την ασφαλή έδραση των συνδεόμενων προκατασκευασμένων δοκών.
Οι δοκοί της κατασκευής χωρίζονται σε κύριες δοκούς και δευτερεύουσες δοκούς, με τις πρώτες να εδράζονται απευθείας στους στύλους και να έχουν ενσωματωμένες πλευρικά ειδικές «θήκες» για την έδραση των δευτερευουσών.

Η ανέγερση-τοποθέτηση των στοιχείων έγινε τμηματικά,με την τοποθέτηση ομάδων στύλων και δοκών, έτσι ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να εξασφαλίζεται η πλευρική ευστάθεια του συστήματος. Η διαδικασία υποβοηθήθηκε με τη χρήση προσωρινών μεταλλικών υποστυλώσεων (αντηρίδων).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας - Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Εσωτερική Κατασκευή Στήριξης Εξοπλισμού Πύργου Ψύξης από Προκατασκευασμένα Στοιχεία

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2018

Image of ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Β’ Φάση
Image of ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Β’ Φάση
Image of ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Β’ Φάση
Image of ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ΠΨ Β’ Φάση