Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε. cover image

Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της υποστήριξης των 2 εμφιαλωτηρίων της η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η εταιρία εμφιάλωσης του νερού «ΖΑΓΟΡΙ», προέβει στην κατασκευή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας και πωμάτων. Ανεγέρθηκαν με τη μέθοδο της προκατασκευής 2 κλειστές πτέρυγες 1650m2 η καθεμία και μία πτέρυγα-υπόστεγο 400m2. Το καθαρό ύψος των εγκαταστάσεων είναι 7,50m. Η απορροή των όμβριων υδάτων επιτυγχάνεται μέσω των κλίσεων που δίνουν, στις μεν κύριες πτέρυγες,τα αμφικλινή ζευκτά, στο δε υπόστεγο, τα μονοκλινή ζευκτά.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κεντρική Αποθήκη Βιομηχανικής Μονάδας Εμφιαλωμένου Νερού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Χήτος Α.Β.Ε.Ε.

ΕΚΤΑΣΗ

3700 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2011

Image of Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε.
Image of Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε.
Image of Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε.
Image of Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε.