ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΕΛ

Ανέγερση Αποθηκών της Χήτος Α.Β.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στα πλαίσια της υποστήριξης των 2 εμφιαλωτηρίων της η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η εταιρία εμφιάλωσης του νερού «ΖΑΓΟΡΙ», προέβει στην κατασκευή βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας και πωμάτων. Ανεγέρθηκαν με τη μέθοδο της προκατασκευής 2 κλειστές πτέρυγες 1650m2 η καθεμία και μία πτέρυγα-υπόστεγο 400m2. Το καθαρό ύψος των εγκαταστάσεων είναι 7,50m. Η απορροή των όμβριων υδάτων επιτυγχάνεται μέσω των κλίσεων που δίνουν, στις μεν κύριες πτέρυγες,τα αμφικλινή ζευκτά, στο δε υπόστεγο, τα μονοκλινή ζευκτά.

Τα είδη των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το δομικό σύστημα του κτιρίου είναι τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ

Κεντρική Αποθήκη Βιομηχανικής Μονάδας Εμφιαλωμένου Νερού

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Χήτος Α.Β.Ε.Ε.

ΕΚΤΑΣΗ

3700 τ.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2011

2 κλειστές πτέρυγες για την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ με προκατ στοιχεία δόμησης ΠΡΟΚΕΛ
Βιομηχανική μονάδα παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας και πωμάτων, με δομικά στοιχεία προκατασκευής ΠΡΟΚΕΛ
Μοντάζ προκατασκευασμένων ζευκτών ΠΡΟΚΕΛ για τις αποθήκες της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
Κατασκευαστική αρτιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα έργου εξασφαλίζουν τα προκατ στοιχεία από εντεταμένο σκυρόδεμα, της ΠΡΟΚΕΛ